Integritetspolicy

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (” Integritetspolicy”) beskriver hur Hemset AB, org. nr 559089-0736, Flensburgsgatan 3B, 214 28 Malmö, e-mail: info@hemset.se, (” Hemset”, ” vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Hemset tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Hemset, såsom besök på webbplats.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Hemset är personuppgiftsansvarig för Hemsets behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Hemset samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför en beställning på Hemsets webbplats, använder dig av Hemsets support, besöker Hemsets webbplats eller när du på annat sätt har kontakt med Hemset. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Hemset och för att Hemset ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

3.3 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är användare till Hemset
De personuppgifter Hemset samlar in och behandlar om dig i egenskap av användare som genomför köp och använder våra support-tjänster är:
- Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
- Adress
- Telefonnummer och e-post
- Betalningsuppgifter
- Kundnummer
- IP-adress och information om din användning av Hemsets webbplats

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?alsätt

5.1 För dig som är användare till Hemset
Hemset behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Hemset dina personuppgifter i syfte att:
- Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som användare, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.
- Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
- Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post samt telefon avseende Hemsets och utvalda samarbetspartners varor och tjänster.
- Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
- Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben.
- Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar.
- Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
- Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
- Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Hemset baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som användare, såsom för att genomföra bokningar och köp.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av användare, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Hemset behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Hemset ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling
Ändamål
Rättslig grund
Kategorier av personuppgifter
Lagringstid

För att administrera och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support

Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)

- Namn, adress, telefonnummer samt e-post
- Geografisk information
- IP-adress, enhetsinformation, logginformation
- Kundnummer
- Uppgifter om dina inköp

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen

Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)

- Namn, adress, telefonnummer samt e-post
- Geografisk information
- IP-adress, enhetsinformation, logginformation
- Kundnummer
- Uppgifter om dina inköp

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

För att marknadsföra Hemset eller koncernbolags varor och tjänster genom post, e-post och telefon och för att utveckla Hemsets tjänster.
varor och tjänster samt tillhandahålla support

Intresseavvägning

- Namn, adress, telefonnummer samt e-post
- Geografisk information
- IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Två år efter att du senast varit aktiv hos Hemset, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst

8. Profilering

8.1 Hemset kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är användare. Om du är användare analyseras information om hur du använder vår webb, om vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av och vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med, uppgifter om dina inköp för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig. Detta gör vi med laglig grund intresseavvägning.

8.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa Hemsets kundtjänst eller genom att kontakta info@hemset.se. När Hemset har mottagit din anmälan kommer Hemset att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

9. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

9.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

9.2 Hemset sparar uppgifter om användare i högst 24 månader efter det att användaren senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Hemset.

9.3 Hemset kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Hemsets rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

10.1 Hemset kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Hemsets koncernbolag och andra samarbetspartners som vi behöver för att leverera tjänsten till dig, samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. Hemset kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

10.2 Tredje part som Hemset lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en användare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Hemset och Hemsets tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Hemsets avtal med dig som användare.

10.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Hemset om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Hemsets rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10.4 Hemset kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Hemsets leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Hemset vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

10.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

11. Ändring av integritetspolicy

11.1 Hemset har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Hemset kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Hemset innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Hemset.

12. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Hemset har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om användare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

13. Dina rättigheter

13.1 Hemset ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2 Hemset kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3 Du har rätt att av begära

- Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt. Vi kan komma att kräva ytterligare uppgifter från dig för att säkerhetsställa din identitet.

- Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

- Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

- Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

13.4 Hemset kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

13.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Om detta är tekniskt möjligt har ni även rätt till att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig.

13.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

13.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@hemset.se . När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

14. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

15. Kontaktinformation

15.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Hemset AB
Flensburgsgatan 3B
214 28 Malmö
info@hemset.se